Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα

 

Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2003. Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα. 3ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι 4-6/9/2002, σελ. 131–139.

Περίληψη

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των λιβαδικών εκτάσεων απαιτείται η γνώση των χρησεών τους. Μια χρήση των εκτάσεων αυτών είναι η θήρα του λαγού, του σπουδαιότερου επιδημητικού θηράματος της Ελλάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των λαγοκυνηγών και η προσέγγιση της κοινωνικοοικονομικής σημασίας της δραστηριότητάς τους. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης. Συμπληρώθηκαν 120 ερωτηματολόγια στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκε ότι η θήρα του λαγού ασκείται κυρίως στις λιβαδικές εκτάσεις. Οι λαγοκυνηγοί χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητά αυτή ως αναντικατάστατη για τα οφέλη που τους προσφέρει, αφιερώνουν πολύ χρόνο (69 ημερήσιες εξορμήσεις/λαγοκυνηγό/έτος) και δαπανούν 1660 €/λαγοκυνηγό/έτος. Οι λαγοκυνηγοί ως ομάδα χρηστών των λιβαδιών, υποστηρίζουν ότι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας θήρας του λαγού. Πρωταρχική μέριμνα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση των περιαστικών κυνηγοτόπων. Για την επίτευξη των ανωτέρω, οι λαγοκυνηγοί δηλώνουν «προθυμία πληρωμής» και καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών για την ορθή επένδυση των χρημάτων τους.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικοοικονομική σημασία της θήρας, προθυμία πληρωμής, δικαίωμα θήρας, λαγοκυνηγός

Sokos, C. Κ., Κ. Ε. Skordas, and P. Κ. Birtsas 2003. Valuation of hunting and management of brown hare (Lepus europaeus) in rangelands. Proceedings of 3rd Pan-Hellenic Rangelands Conference. Hellenic Rangelands and Pasture Society, 4–6 September 2002, Karpenissi, Hellas, p. 131–139.

Abstract

The full understanding of rangelands uses is needed for achieving the integrated management. One of these uses is hare hunting, the most important sedentary quarry species in Greece. Aim of this study was to determine hare hunters opinions and the socio-economic importance of their activity. There were completed 120 questionnaires with personal interviews. The population was hare hunters, which are living at the region of the city of Thessaloniki. Hare hunting takes place mainly in rangelands. Hare hunters characterize their activity as irreplaceable because of the benefits which creates to them, they dedicate a lot of time (69 daily excursions/hunter/year) and spend 1660 €/hunter/year. Hare hunters, as users of rangelands, answer that is required to take measures for the improvement of quality of hare hunting. Priority must be given for the management of hunting grounds around cities. For the fulfilment of these, hare hunters declare “willing to pay” and demonstrate the need of proper existing mechanisms for the investment of these “payments”.      

Key words: socio-economic importance of hunting, willing to pay, hunting rights, hare hunter

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF