Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού: εφαρμογή στο Δέλτα Νέστου

Σώκος Χ., Πλατής Π., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Καρακατσάνης Κ. 2004. Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος φασιανού. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ορεστιάδα 7-9/5/2004. Σελ. 148–158.

Περίληψη

Η επιλογή των διαχειριστικών μέτρων για τα είδη της άγριας πανίδας πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο – ιδιαίτερα – όταν οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό πολύτιμη είναι η χρήση του Δείκτη Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος (ΔΚΕ). Ο ΔΚΕ είναι μοντέλο πρόβλεψης της αφθονίας ενός είδους σε μια περιοχή. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατάρτιση και ο έλεγχος του ΔΚΕ, όπως και η εφαρμογή του στη διαχείριση του φασιανού. Οι τιμές του ΔΚΕ ερμηνεύουν την περιορισμένη  χωροκατανομή και την κακή πληθυσμιακή κατάσταση του φασιανού στο Δ. Νέστου. Ο ΔΚΕ αποτελεί εργαλείο στη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στον σχεδιασμό της βελτίωσης του ενδιαιτήματος και της εγκατάστασης νέων πληθυσμών φασιανού.   

Λέξεις κλειδιά: άγρια πανίδα, αξιολόγηση ενδιαιτήματος, βλάστηση, βόσκηση, γεωργία, όχληση

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF