Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του «put & take» στις Ε.Κ.Π.

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2000. Η αλλοτρίωση της θήρας: η περίπτωση του “put & take” στις Ε.Κ.Π.. Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. προς τιμή του καθηγητή Δ. Μουλαλή. Τόμος ΜΓ43: 383-394.

Περίληψη

Στην Ελλάδα λειτουργούν Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.) στις οποίες απελευθερώνονται εκτρεφόμενα θηράματα και στη συνέχεια καταδιώκονται από επισκέπτες κυνηγούς.  Η πρακτική αυτή ονομάζεται αγγλιστί «put and take» και εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 30 έτη. Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το «put and take» ως προς τις επιδράσεις του στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Βρέθηκε ότι το «put and take» είναι μια μορφή διείσδυσης του υπερκαταναλωτισμού στη θήρα. Το «put and take» προκαλεί επιπτώσεις, από τις οποίες κυριότερη είναι η εγκατάλειψη της ελληνικής θηρευτικής φιλοσοφίας. Το «put and take» δεν αποτελεί πρακτική διαφύλαξης της θήρας αλλά αλλοτρίωσής της.

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική και κυνηγετική ηθική, πολιτιστικές αξίες της θήρας, εκτροφή και απελευθέρωση θηραμάτων

Sokos C., Birtsas P. 2000. Alienation of hunting: the case of ‘put and take’ in shooting preserves. Scientific Annals of School of Forestry & Natural Environment. Aristotle University of Thessaloniki. Volume MC 43: 383-394.

Abstract

In Hellas there are shooting preserves where reared gamebirds are released and then are pursued by visitor hunters.  This practice is named in english language “put and take” and is applied in Hellas the last 30 years. In this article it is examined the effects of “put and take” in the human and the natural environment. It was found that “put and take” is a form of over-consumerism in the hunting. “Put and take” causes sequences, from which the most important is the abandonment of hellenic hunting philosophy. “Put and take” does not constitute practice for the keeping but for the alienation of hunting.

Key-words: environmental and hunting ethics, hunting culture values, rearing and releasing of gamebirds 

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF