Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο

Ρετζέπης Γ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Παπαγεωργίου Ν. 2006. Σωματική κατάσταση του λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας. 4ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Βόλος 10–12/11/2004, σελ. 439–443.

Περίληψη

Οι ανάγκες για τη διαχείριση των θηραμάτων γίνονται περισσότερο έντονες, οπότε είναι πολύτιμες οι γνώσεις για τους παράγοντες που επιδρούν στους πληθυσμούς τους. Η επίδραση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στη σωματική ή θρεπτική κατάσταση των θηραμάτων. Ένας δείκτης για τη σωματική κατάσταση του λαγού είναι το λίπος του νεφρού. Στην έρευνα αυτή δείγματα λαγών συλλέχθηκαν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (Σεπτέμβριο – Νοέμβριο) στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Οι διαφορές στη σωματική κατάσταση εξετάστηκαν σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, τον τύπο του ενδιαιτήματος, τη φαινολογία της βλάστησης, το φύλο και την ηλικία.

Λέξεις κλειδιά: Lepus europaeus, σωματική κατάσταση, δείκτης λίπους νεφρού, οικολογία διατροφής

Retzepis G., Sokos C.,  Birtsas P.,  Stamkopoulos H.,  Papageorgiou N. 2003. Body condition of european brown hare (Lepus europaeus) in the Macedonian rangelands in autumn. Proceedings of 4th Pan-Hellenic Rangelands Conference. Hellenic Rangelands and Pasture Society, 10-12/11/2004, Volos, Hellas, p. 131–139.

Abstract

The need for game species management becomes more intense, therefore the knowledge  concerning the factors that affect their populations is important.  The effect of these factors is expressed by the body condition or nutritional status of game species. Kidney fat index is a measure of physical condition of hare. The objectives of this study was to examine body condition of hare in relevance with the geographic region, the type of habitat,  the vegetation, the sex and the age. Samples of hares were collected during autumn of 2003 from areas belonging to the Thessaloniκi and Kozani Prefectures.

Key words: Lepus europaeus,  body condition, kidney fat index, feeding ecology  

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF