Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2005. Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  Δράμα 2-5/10/2005, σελ. 361–372.

Περίληψη

Η διατήρηση του φασιανού μέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιοποίηση ενός φυσικού ανανεώσιμου πόρου και να περιλαμβάνεται μεταξύ των χρήσεων γης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού στην Ελλάδα απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση περιοχών ειδικής διαχείρισης της θήρας του φασιανού. Το κόστος επίτευξης της αειφορικής κάρπωσης μειώνεται σοβαρά με τη θήρευση μόνο των αρσενικών ατόμων. Οι κυνηγετικοί κανονισμοί πρέπει να επικεντρώνονται στο χρόνο θήρευσης και στο όριο κάρπωσης.

Λέξεις κλειδιά: σύστημα θήρας, σύστημα κάρπωσης, μέθοδος θήρας, ποιότητα θήρας

Sokos, C. K., and P. K. Birtsas. 2005. Hunting management of pheasant (Phasianus colchicus) in Hellas. Proceedings of 12th Pan-hellenic Forestry Congress. Hellenic Forestry Society, 2-5 October 2005, Drama, Hellas, p. 361-372.

Abstract

Conservation of pheasant through wise use is the most effective approach. In this scope the hunting of pheasant must be considered as development of that natural renewable resource and must be included within the land uses. For the achievement of that plan in Hellas, necessary is the enactment of special pheasant management areas. The cost for the application of sustainable harvest is decreased seriously if the hunting is permitted only for male pheasants. Hunting rules must be applied mainly on the hunting time and the bag limit.

Key words: hunting system, harvest system, hunting method, hunting quality

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF