Δυναμική του πληθυσμού του αγριόχοιρου Sus scrofa και κυνηγετική διαχείριση

 

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σταμκόπουλος Χ. 2007. Δυναμική του πληθυσμού του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) και κυνηγετική διαχείριση. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Ιωάννινα 16-19/11/2006, σελ. 232–240. 

Περίληψη 

Η δυναμική θηρευόμενου πληθυσμού αγριόχοιρου ερευνήθηκε σε περιοχή του Νομού Κοζάνης. Εκτιμήθηκαν τόσο ο πληθυσμός όσο και η ετήσια κάρπωση από το 1996 έως το 2005. Το ποσοστό της κυνηγετικής κάρπωσης (18,6% – 71%) ήταν ανάλογο του μεγέθους του πληθυσμού. Ο πληθυσμός των αγριόχοιρων κατά την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου δεν επηρεαζόταν σημαντικά από την κάρπωση της προηγούμενης. Ο αριθμός των θηρευθέντων θηλυκών είναι αντίστροφος της κάρπωσης της επόμενης κυνηγετικής περιόδου χωρίς η σχέση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Τα εναπομείναντα άτομα αγριόχοιρου μετά το τέλος της κυνηγετικής περιόδου επηρεάζουν τον πληθυσμό της επόμενης χρονιάς. Αποδεικνύεται πως τον πληθυσμό επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη θήρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θνησιμότητα από τη θήρα αποτελεί πυκνοεξαρτημένο παράγοντα. Η θήρευση ενήλικων θηλυκών πρέπει να αποφεύγεται και προτείνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα. 

Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί  

 

Birtsas P., Sokos C., Stamkopoulos C.2007. Population dynamics and hunting management of wild boar (Sus scrofa) in Kozani Prefecture – Greece. Proceedings of 3rd Congress of Hellenic Ecological Society and Hellenic Zoological Society: “Ecology and Biodiversity Conservation”, Ioannina, Hellas, 16-19/11/2006, p. 232–240. 

Abstract 

A wild boar (Sus scrofa) population dynamic was studied in a region of Kozani Prefecture. Population and harvest data were estimated from 1996 until 2005. The harvest rate (18,6% – 71%) and the population were strongly related. Wild boar population did not affected significantly from the harvest of the previous hunting period. The number of the hunted females was reverse from the harvest of the next hunting period without significant relation.  The remaining wild boar individuals after the end of hunting period affect significantly the size of next year population. It is proved that many factors affect the population size, apart from hunting. The results records that the death rate from hunting is density depended factor. The harvest of adult females must be avoided. 

Key words: sustainable harvest, hunting regulations 

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF