Συγκριτική έρευνα της πτηνοπανίδας αλμυρόβαλτου και καλλιεργειών σιτηρών

Σώκος Χ. 2007. Συγκριτική έρευνα της πτηνοπανίδας αλμυρόβαλτου και καλλιεργειών σιτηρών. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας: «Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας», Ιωάννινα 16-19/11/2006, σελ. 357-365.

Περίληψη

Η καταστροφή και υποβάθμιση των υγροτόπων, καθώς και η εντατικοποίηση της γεωργίας έχουν αναγνωριστεί ως οι κύριοι παράγοντες μείωσης των πληθυσμών πολλών ειδών της πτηνοπανίδας. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξεταστεί η σημασία που έχουν για την πτηνοπανίδα, ως θέσεις τροφοληψίας, ο αλμυρόβαλτος και οι γειτονικές καλλιέργειες σιτηρών. Στον αλμυρόβαλτο, και συγκεκριμένα στη ζώνη που κυριαρχούν τα αγρωστώδη, βρέθηκε να τρέφονται περισσότερα είδη πτηνών και σε μεγαλύτερη αφθονία. Τέσσερα είδη προτιμούν εμφανώς τις καλλιέργειες, ενώ σε ένα είδος η επιλογή εξαρτάται από τις καιρικές και υδρολογικές συνθήκες. Αποδεικνύεται έτσι πως ο κάθε τύπος βλάστησης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της πτηνοπανίδας και προτείνονται διαχειριστικά μέτρα.

Λέξεις κλειδιά: αρπακτικά πτηνά, ορνιθόμορφα, παρυδάτια, στρουθιόμορφα, αποστραγγιστικά έργα, παράκτια ζώνη

 

Sokos C. 2007. A comparative study of the avifauna between saltmarsh and nearby cereal field habitats. Proceedings of 3rd Congress of Hellenic Ecological Society and Hellenic Zoological Society: “Ecology and Biodiversity Conservation”, Ioannina, Hellas, 16-19/11/2006, p. 357-365.

Abstract

The destruction and degradation of wetlands, as well as the intensifying of agriculture, have been recognized as the main factors of population reduction of many bird species. Aim of this research was to compare the avian community feeding in saltmarsh with that one feeding in nearby cereal fields. Τhe highest number of species and abundance of birds were found in saltmarsh, and in particular in plant community dominated by grasses. Four species prefer clearly the cereal fields, while for one other the preference depends on the meteorological and hydrological conditions. Thus, it is proved that each type of plant community has specific importance for the conservation of avifauna and management measures are proposed.

Key words: birds of prey, galliforms, waterbirds, passerines, drainage works, coast zone

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF