Γενικά

Η επίτευξη μιας έρευνας, ιδίως σε ότι αφορά την οικολογία αγρίων ζώων, είναι συχνά μια επίπονη εργασία στην οποία απαιτούνται: η προσεκτική διατύπωση των ερωτημάτων που θα διερευνηθούν, η εύρεση των ενδεδειγμένων μεθόδων με τη μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας, η ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, η συλλογή δεδομένων από την ύπαιθρο, οι αναλύσεις στο εργαστήριο, οι στατιστικές αναλύσεις και τέλος η συγγραφή της δημοσίευσης.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της διαχείρισης άγριας πανίδας έχουν συνήθως χαρακτήρα εντοπισμού και ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα είδη και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Απώτερος σκοπός του επιστημονικού έργου είναι να δράσει καταλυτικά, με τη βαρύτητα που αυτό φέρει, στην ευαισθητοποίηση και λήψη ορθών αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και να προβάλει τη διαχείριση άγριας πανίδας στον επιστημονικό κόσμο, στους φορείς και στις σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες.

Τα συμπεράσματα των ερευνών έχουν βρίσκουν πρακτική εφαρμογή:

1) σε μελέτες και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, όπως στη διαχείριση του ενδιαιτήματος του κολχικού φασιανού στο Δέλτα Νέστου,

2) σε γνωμοδοτήσεις σχετικές με τη ρύθμιση της θήρας σε καμένες δασικές εκτάσεις, σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ., και

3) σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως με την ανάδειξη της ελληνικής θηρευτικής φιλοσοφίας και τους κινδύνους αλλοτρίωσής της, όπως διατυπώθηκαν στο κυνηγετικό εγχειρίδιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας & Θράκης.