Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Καραμπατζάκης Θ., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2007. Θήρα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 13ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καστοριά 7–10 Οκτωβρίου 2007, σελ. 381–388.

Περίληψη

Εξετάζεται η απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις χιονόπτωσης, χιονοκάλυψης και ολικού παγετού στην Ελλάδα ως προς: α) τη θηραματολογική επιστήμη, β) το υφιστάμενο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, και γ) τη διεθνή πρακτική. Για τα θηλαστικά και δεντρόβια πτηνά δεν τεκμηριώνεται πως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνιστούν αιτία απαγόρευσης της θήρας. Για τα υδρόβια και εδαφόβια πτηνά διαπιστώθηκε πως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι αιτία απαγόρευσης της θήρας μόνο όταν η ολική χιονοκάλυψη και ο παγετός έχουν μεγάλο κατά χρόνο και χώρο εύρος. Τέλος, προτείνεται εθνικό σύστημα κριτηρίων για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση για απαγόρευση της θήρας των υδρόβιων και εδαφόβιων πτηνών.

Λέξεις κλειδιά: λαγός, αγριόχοιρος, αγριόπαπια, μπεκάτσα, ενεργειακές στρατηγικές

 

Karabatjakis T., Sokos C., Birtsas P. 2007. Hunting and severe weather. Proceedings of 13th Pan-hellenic Forestry Congress. Hellenic Forestry Society, 7–10 October 2007, Kastoria, Hellas, p. 381–388.

Abstract

The temporal restriction of hunting in the cases of snowfall, snow cover and frost is examined in Hellas under: a) the hunting science, b) the existing national legislative framework, and c) the international practice. It was found that severe weather conditions do not constitute cause for hunting suspension for the mammals and arboreal birds. For the waterbirds and ground-feeding birds it was realised that severe weather conditions are cause for the temporal restriction of hunting only when snow cover and frost occur at prolonged period in a widespread geographical area. Finally, a national system of criteria is proposed, for the decision-making of statutory hunting suspension for the waterbirds and ground-feeding birds.

Key words: hare, wildboar, woodcock, wildfowl, energetic strategies

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF