Θηλαστικά της Ελλάδας

Παρουσιάζεται η συστηματική ταξινόμηση μερικών από τα 115 είδη των σημερινών θηλαστικών της Ελλάδας. Χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση των Vaughan et al. (2000) και η ονοματολογια του Κόκκινου Βιβλίου. Για μερικά είδη υπάρχει σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Vaughan, T.A., J.M. Ryan, and N.J. Capzaplewski. 2000. Mammalogy: Fourth Edition. Saunders College Publishing, 565 pp.

ΦΥΛΟ: CHORDATA – ΧΟΡΔΩΤΑ
ΥΠΟΦΥΛΟ: VERTEBRATA – ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ
ΥΠΕΡΚΛΑΣΗ: GNATHOSTOMATA – ΓΝΑΘΟΣΤΟΜΟΙ
ΚΛΑΣΗ: MAMMALIA – ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΥΠΟΚΛΑΣΗ: THERIA – ΘΗΡΙΑ
ΑΝΘΥΠΟΚΛΑΣΗ: EUTHERIA – ΕΥΘΗΡΙΑ
  ΤΑΞΗ ΥΠΟΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ
1 Insectivora (Εντομοφάγα) Erinaceomorpha Erinaceidae Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος
           
    Soricomorpha Talpidae Talpa europaea Ασπάλακας
          caeca Τυφλασπάλακας
      Soricidae Crocidura leucodon Χωραφομυγαλίδα
          suaveolens  Κηπομυγαλίδα
          zimmermanni Κρητική μυγαλή
        Sorex araneus Κοινή μυγαλίδα
           
2 Chiroptera (Χειρόπτερα) Yinpterochiroptera Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
          hipposideros Μικρορινόλοφος
           
    Yangochiroptera Vespertilionidae Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα
        Myotis blythii Μικρομυωτίδα
        Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυκτοβάτης
          noctula Νυκτοβάτης
        Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
        Plecotus auritus Καφέ ωτονυχτερίδα
        Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
      Molossidae Tadarida teniotis Νυχτονόμος
           
3 Rodentia (Τρωκτικά) Sciurognathi Sciuridae Sciurus vulgaris Σκίουρος
        Sciurus anomalus Ασιατικός σκίουρος
        Spermophilus citellus Σπερμόφιλος
      Gliridae Glis glis Mυωξός
        Dryomys nitedula Δενδρομυωξός
        Muscardinus avellanarius Βουνομυωξός
      Muridae Micromys minutus Νανοποντικός
        Apodemus agrarius Αγροποντικός
          sylvaticus Δασοποντικός
        Rattus norvegicus Δεκατιστής
          rattus Μαυροποντικός
        Mus domesticus Σταχτοποντικός
        Acomys minous Ακανθοποντικός
    Caviomorpha Myocastoridae Myocastor coypus Μυοκάστορας
           
4 Lagomorpha (Λαγόμορφα)   Leporidae Lepus europaeus Λαγός
        Oryctolagus cuniculus Αγριοκούνελο
           
5 Artiodactyla (Αρτιοδάκτυλα) Suina Suidae Sus scrofa Αγριόχοιρος
    Ruminantia Cervidae Dama dama Πλατώνι
        Cervus elaphus Ελάφι
        Capreolus capreolus Ζαρκάδι
      Bovidae Rupicapra rupicapra Αγριόγιδο
        Capra aegagrus Αίγαγρος
           
6 Carnivora (Σαρκοβόρα) Pinnipedia Phocidae Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
    Fissipedia Ursidae Ursus arctos Καφέ αρκούδα
      Canidae Canis lupus Λύκος
          aureus Τσακάλι
        Vulpes vulpes Αλεπού
      Felidae Felis silvestris Αγριόγατα
        Lynx lynx Λύγκας
      Mustelidae Mustela nivalis Νυφίτσα
          putorius Βρομοκούναβο
        Martes foina Πετροκούναβο
        Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
        Meles meles Ασβός
        Lutra lutra Βίδρα