Οικολογικές και τεχνικές προτιμήσεις και συνήθειες των κυνηγών: Πώς σχετίζονται με την εσωτερίκευση των φυσικών-τοπιακών αξιών

Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Οικολογικές και τεχνικές προτιμήσεις και συνήθειες των κυνηγών: Πώς σχετίζονται με την εσωτερίκευση των φυσικών-τοπιακών αξιών. Συνέδριο στα πλαίσια της Δράσης Jean Monnet της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Βέροια 30/11 – 1/12/2007, σελ. 235–244.

Περίληψη

Στην έρευνα αυτή εξετάζεται στατιστικά η σχέση οικολογικών και τεχνικών προτιμήσεων καθώς και κυνηγετικών συνηθειών με τη βαρύτητα που προσδίδουν οι κυνηγοί στις φυσικές αξίες. Το δείγμα ελήφθη από μέλη κυνηγετικών συλλόγων της Κ. Μακεδονίας. Αποτελέσματα: α) Οικολογικές προτιμήσεις: Κυνηγοί οι οποίοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε φυσικές αξίες δεν συνηθίζουν να κυνηγούν αγριόχοιρο και λαγό αλλά μπεκάτσες και υδρόβια (πάπιες ή χήνες). Τείνουν επίσης να απορρίπτουν την απελευθέρωση θηραμάτων ως διαχειριστικό μέτρο και αντί αυτού προτείνουν τη ρίψη τροφής. β) Τεχνικές προτιμήσεις: Κυνηγοί οι οποίοι δίνουν έμφαση σε φυσικές αξίες θα προτιμούσαν να είχαν τη δυνατότητα χρήσης παραδοσιακών μέσων σύλληψης πτηνών (π.χ. δίχτυα και/ή ξόβεργες). Προτιμούν τα όπλα μικρότερου βάρους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για ικανοποίηση τοπιακών αξιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η απόκτηση αισθητικώς καλύτερου όπλου φαίνεται να αντισταθμίζει την ανάγκη για προσέγγιση φυσικών αξιών. γ) Κυνηγετικές συνήθειες: Όσοι έχουν ενστερνιστεί τις φυσικές αξίες εκδηλώνουν την τάση να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις με το αυτοκίνητο ώστε να απολαμβάνουν περισσότερα τοπία, ενώ προτιμούν να κυνηγούν σε περιοχές με περισσότερη ησυχία παρά σε άλλες με περισσότερα θηράματα.

Λέξεις κλειδιά: Κυνηγετικές συνήθειες, φυσικές αξίες, τοπίο, αγροτουρισμός

 

Hasanagas N.D., Birtsas P., Sokos C. 2008. Ecological and technical preferences and behavior of hunters: How they are correlated with the internalization of nature-landscape values. Proceedings of the Conference of Jean Monnet Action of the Aristotle University of Thessaloniki. Veria, Greece, 30/11 – 1/12/2007, pp. 235–244.

Abstract

In this research paper, the statistical relation between ecological, technical preferences,  behavior of hunters and their nature and landscape values is examined. The sample has been collected from the Hunting Organizations of Central Macedonia. Results: a) Ecological preferences: Hunters who pay great attention to natural values hunt usually Anatinae, Aythinae, Anserinae or Scolopax rusticola and not Sus scrofa or Lepus europaeus. These hunters also tend to reject release of quarries as management practice and they seem to prefer quarry feeding. b) Technical preferences: Hunters who tend to appreciate nature values, would like to be allowed using more “primitive” means like nets and lime-twig. They also prefer using light guns in order to go further and see now landscapes. It is also noticeable that the acquisition of aesthetic gun seems to substitute for natural values. c) Behavior: Those who have adopted natural values show a tendency to travel further in order to visit more landscape patterns, and to hunt in more quite places than in places with more quarries.

Key words: Ecological and technical preferences, behavior, natural values, landscape

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF