Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Τσαχαλίδης E., Καστόρης Α., Πασίκας N. 2008. Διαχείριση ανεπιθύμητων πτηνών σε περιαστικές περιοχές: η περίπτωση των κορακοειδών. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD).

Περίληψη

Ο υπερπληθυσμός των ειδών της οικογένειας Corvidae προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις. Στους ανθρώπους οι επιπτώσεις αφορούν στη μεταφορά ασθενειών, στην ανεξέλεγκτη απόθεση περιττωμάτων σε οχήματα, κτίρια και πεζούς, όπως και στην όχληση των κατοίκων από τα κρωξίματα. Τα κορακοειδή επίσης προκαλούν σοβαρή θνησιμότητα σε άλλα είδη πτηνών. Για τους ανωτέρω λόγους χρησιμοποιούνται τεχνικές εκδίωξης των κορακοειδών και ελέγχου των πληθυσμών τους. Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε η αυστραλιανή παγίδα για τη σύλληψη της σταχτοκουρούνας (Corvus corone cornix) και της καρακάξας (Pica pica) σε περιαστική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και επιλεκτικότητας της παγίδας για μελλοντική χρήση σε προγράμματα έρευνας και ελέγχου των πληθυσμών των κορακοειδών.

Λέξεις κλειδιά: σύλληψη, παγίδευση, άρπαγες, ζημιές, ασθένειες

 

Sokos C., Birtsas P., Tsachalidis E., Kastoris A., Pasikas N. 2008. Management of bird pest species in suburban regions: the case of corvids. 3rd Environmental Conference of Macedonia. Hellenic Chemists Union. Thessaloniki 14-17/3/2008.

Abstract

The overpopulation of species of the Corvidae family causes serious problems in urban and suburban regions. For the citizens the problems are potential public health hazards, the faecal droppings and regurgitated pellets which foul and damage vehicles, buildings, walkers beneath and near roosts and the noise from crow vocalizations. Moreover, the corvids cause serious mortality to other bird species. For the above reasons are used techniques for the expulsion of corvids and their population control. In this research were used the Australian Crow Trap for the capture of hooded crow (Corvus corone cornix) and magpie (Pica pica) in suburban region of city of Thessaloniki. Main objective was the evaluation of effectiveness and selectivity of the trap for future use in corvid research and control programs.

Key words: capture, trap, damages, diseases

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF