Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς

Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Κοινωνικά χαρακτηριστικά και αισθητικός οικοτουρισμός στους κυνηγούς. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Θεσσαλονίκη 14-17/3/2008. (πρακτικά σε CD).

Περίληψη

Κατά τη διενέργεια ποσοτικής κοινωνικής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα κυνηγών της Β. Ελλάδας διερευνήθηκε η σχέση τάσεων αισθητικού οικοτουρισμού και κοινωνικών χαρακτηριστικών. Το ενδιαφέρον για τη «φύση γενικά» και για τα «ωραία τοπία» θεωρήθηκαν ως δύο συνιστώσες αισθητικού οικοτουρισμού. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φάνηκαν να σχετίζονται με αυτές τις τάσεις αισθητικού οικοτουρισμού: α) η σχέση τους με μέσα μαζικής επικοινωνίας, β) το μορφωτικό τους επίπεδο, γ) το κοινωνικό τους στρώμα, και δ) η κοινωνικότητά τους. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τάσεις αισθητικού οικοτουρισμού χαρακτηρίζουν τους κυνηγούς οι οποίοι: α) τείνουν να ενημερώνονται για περιβαλλοντικά θέματα από έντυπα μέσα ή που αρχικά ενδιαφέρθηκαν για το κυνήγι μέσω τηλεοπτικών ή κινηματογραφικών ερεθισμάτων, β) έχουν αποφοιτήσει από υψηλότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα (πχ πτυχιούχοι ανώτατης σχολής), γ) ανήκουν σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα, και δ) προτιμούν να πηγαίνουν για κυνήγι ομαδικά και δεν αντιμετωπίζουν το κυνήγι ως μέσο κοινωνικής διάκρισης.

Λέξεις κλειδιά: ανθρώπινη διάσταση, κοινωνικοοικονομική σημασία της θήρας

Hasanagas N.,  Birtsas P., Sokos C. 2008. Social characteristics and aesthetic ecotourism of hunters. 3rd Environmental Conference of Macedonia. Hellenic Chemists Union. Thessaloniki 14-17/3/2008.

Abstract

After survey in North Hellas, we found that the following social factors influence the eco-touristic values (landscape and nature in general) of hunters: a) relation to media (magazines and films), b) education level, c) social status, and d) sociability. Particularly, strong interest in eco-touristic values characterizes hunters who a) are informed about environmental issues by magazines and were initially stimulated to hunt by films, b) are of higher education level (e.g. university degree holders), c) belong to higher social status, and d) are sociable and do not hunt by lust for social power.

Key words: human dimensions, socio-economic importance of hunting

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF