Τεχνικές Εκτροφής για Παραγωγή Ορνιθόμορφων Θηραματικών Ειδών

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές εκτροφής για παραγωγή ορνιθόμορφων θηραματικών ειδών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωϊκής Παραγωγής, Λάρισα 30/6–1/7/2008, σελ. 302–311.

Περίληψη

Οι τεχνικές εκτροφής των περδίκων, των ορτυκιών και των φασιανών πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα παραγόμενα πτηνά. Για την παραγωγή θηραματικών πτηνών με σκοπό τη διάθεση στην αγορά ως υψηλής ποιότητας τροφή χρησιμοποιούνται τεχνικές εντατικής εκτροφής. Για την εξασφάλιση εύρωστων πτηνών για  κυνηγετικούς σκοπούς, για εγκατάσταση νέων ή την ενδυνάμωση υπαρχόντων πληθυσμών απαιτείται η εφαρμογή βελτιωμένων τεχνικών εκτροφής (φυσικών ή ημιφυσικών τεχνικών και εκμάθησης της συμπεριφοράς άμυνας). Οι βελτιωμένες τεχνικές εκτροφής έχουν σκοπό α) την παραγωγή πτηνών ικανών να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος (άσχημες καιρικές συνθήκες, άρπαγες, έλλειψη τροφής και νερού κ.λπ.), β) την παραγωγή πτηνών που έχουν αίσθηση του κινδύνου και αντιδρούν στην παρουσία του ανθρώπου προσπαθώντας να πετάξουν ή να κρυφτούν, γ) τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, και δ) την παραγωγή πτηνών ελεύθερων από ασθένειες.

Λέξεις κλειδιά: επιβίωση, αναπαραγωγή, συμπεριφορά, γενετική, εκτροφή, σύλληψη και μεταφορά, «put and take», εγκατάσταση και ενδυνάμωση πληθυσμού

Birtsas P., Sokos C. 2007. Rearing techniques to produce galliform species. Proceedings of 2nd Hellenic Congress on Animal Production Technology, Larisa, Hellas, 30/6-1/7/2008, p. 302-311.

Abstract

The rearing techniques of gamebirds should be differentiated depending on the aim of production. In poultry are used techniques of intensive rearing. For the production of birds for the establishment of new populations, for the augmentation of threatened populations, “put and take” shooting and hunting dogs training, it is required the application of improved rearing techniques (natural rearing, semi-natural rearing and anti-predator training). The improved rearing techniques have aim: a) the production of birds capable to survive in difficult conditions of natural environment, b) the production of birds that have sense of danger and in the presence of human they fly away or they are hidden, c) the conservation of genetic diversity, and d) the production of birds free from diseases.

Key words: survival, reproduction, behaviour, genetic, rearing, «put and take», translocation, reintroduction, re-inforcement  

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF