Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 249–254.

Περίληψη

Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Οι άμεσες τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας της αλεπούς αναφέρονται στη θανάτωση και στη μείωση της αναπαραγωγής. Οι αποδοτικότερες άμεσες τεχνικές είναι η χρήση δολωμάτων με δηλητήριο, ο πυροβολισμός και η παγίδευση.    

Λέξεις κλειδιά: αλεπού, θηλαστικά, διαχείριση θηραμάτων, ζημιές σε αγροτικά ζώα

Sokos C., Birtsas P., Kastoris A. 2008. Reduction of predation by fox (Vulpes vulpes). Part A: direct techniques. Proceedings of 6th Pan-Hellenic Rangelands Conference. Hellenic Rangelands and Pasture Society, 2-4/10/2008, Leonidio, Hellas, p. 249–254.

Abstract

The fox causes decline in populations of threatened species and economic losses in hunting and livestock sectors. The direct techniques of predation reduction are the killing and the reduction of fox fertility. The more efficient direct techniques are the use of baits with poison, the shooting and trapping.

Key words: red fox, mammals, hunting species management, animal damage control

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF