Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Β: έμμεσες τεχνικές

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Καστόρης Α. 2008. Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος B: έμμεσες τεχνικές. 6ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Λεωνίδιο Αρκαδίας 2–4/10/2008. Δημ. Νο 14, σελ. 281–286.

Περίληψη

Η αλεπού προκαλεί επιπτώσεις σε πληθυσμούς απειλούμενων ειδών, στη θηραματική και κτηνοτροφική οικονομία. Η διερεύνηση για αποτελεσματικές μη θανατηφόρες – έμμεσες τεχνικές έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία έτη. Οι αποδοτικότερες έμμεσες τεχνικές μείωσης της αρπακτικότητας της αλεπούς είναι η διαφοροποίηση της κοινότητας των αρπάγων, η χρησιμοποίηση φρακτών και σκύλων φυλάκων.

Λέξεις κλειδιά: παραγωγή θηραμάτων, αλεπού, αγροτικά ζώα, πανίδα

 

Birtsas P., Sokos C., Kastoris A. 2008. Reduction of predation by fox (Vulpes vulpes). Part Β: indirect techniques. Proceedings of 6th Pan-Hellenic Rangelands Conference. Hellenic Rangelands and Pasture Society, 2-4/10/2008, Leonidio, Hellas, p. 281–286.

Abstract

The fox causes decline in populations of threatened species and economic losses in hunting and livestock sectors. The search for non-lethal indirect techniques to manage fox predation has intensified over the last years. The more efficient indirect techniques are the modifying the predator community, the use of fencing and guarding dogs.

Key words: Red fox, wildlife, conservation, animal damage control

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF