Τεχνικές διαχείρισης λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών

Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές διαχείρισης των λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών. Ημερίδα με θέμα «Η σημασία των λιβαδιών για τα θηραματικά είδη» που διοργανώθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης και την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 6/2/2008, σελ. 34–49.

Περίληψη

Στα λιβαδικά οικοσυστήματα οι πληθυσμοί των θηραμάτων ευνοούνταν ανέκαθεν με τη βόσκηση και τη φωτιά. Στη σύγχρονη εποχή τόσο ανθρωπογενείς επιδράσεις (ανισοκατανομή της βόσκησης και της φωτιάς, εγκατάλειψη της εκτατικής γεωργίας, τεχνικά έργα) όσο και η ζήτηση για υψηλούς πληθυσμούς θηραμάτων προκαλούν την ανάγκη ειδικής διαχείρισης των λιβαδιών για τα θηράματα. Οι διαχειριστικές τεχνικές αναφέρονται κυρίως:  

1)      στη βελτίωση του ενδιαιτήματος με τη διαχείριση της βόσκησης, την ελεγχόμενη φωτιά, τη διαμόρφωση της ξυλώδους βλάστησης με μηχανικά μέσα, τη χρήση επιλεκτικών ζιζανιοκτόνων, τη φύτευση, τη σπορά, τη λίπανση, την προσφορά νερού και τη σημειακή άρδευση

2)      στη διαχείριση της θήρας με επόπτευση της κάρπωσης, με κανονισμούς χωροχρονικούς και με όριο κάρπωσης

3)      στη μείωση της αρπακτικότητας με θανάτωση και στείρωση των αρπάγων

4)      στην επαναεισαγωγή θηραμάτων που εξαφανίστηκαν σε τοπικό επίπεδο, όπως των οπληφόρων, του κολχικού φασιανού και της ορεινής πέρδικας.

Σε μια περιοχή χρησιμοποιείται συνήθως συνδυασμός τεχνικών. Ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και απαιτεί από το διαχειριστή καλή γνώση των οικολογικών διεργασιών, των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και βέβαια δημιουργικότητα. Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω τεχνικών στην Ελλάδα προσπάθειες πραγματοποιούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Ωστόσο απαιτείται διεύρυνση και εκσυγχρονισμός διότι οι Έλληνες κυνηγοί δηλώνουν τη δυσαρέσκεια τους για τη χαμηλή ποιότητα θήρας που απολαμβάνουν στα λιβάδια. Για να επιτευχθεί αυτό έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και στην ενδυνάμωση και δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης.

Λέξεις κλειδιά: παραγωγή θηραμάτων, ποιότητα θήρας, αγροτικά ζώα, πανίδα

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF