Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης

Παπασπυρόπουλος Κ., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Σκορδάς Κ., Χασάναγας Ν. 2009. Η ηλικία των κυνηγών ως οικονομικός δείκτης ανάπτυξης της θήρας: Η περίπτωση νομών Γρεβενών, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 335–349.

Περίληψη

Η μελέτη της ηλικίας των κυνηγών μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με την προτίμηση ή όχι νέων ανθρώπων για την δραστηριότητα αυτή. Το γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό διότι αποκαλύπτει σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα εάν το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που ανανεώνεται διαχρονικά ή μένει στάσιμη και αργοπεθαίνει. Στη δεύτερη περίπτωση είναι δυνατό να ληφθούν μέτρα αποφυγής της κατάστασης αυτής. Το κυνήγι στην Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παράγοντας τόνωσης της περιφερειακής οικονομίας και στη σημερινή εποχή που απαιτείται οικονομική ανάπτυξη των ορεινών πληθυσμών, είναι αναγκαία η συμβολή του.

Λέξεις κλειδιά: δημογραφία, ένταξη νέων κυνηγών, διαχείριση θήρας

 

Papaspyropoulos K., Birtsas P., Sokos C., Skordas Κ., Hasanagas N. 2009. The age of hunters as economic indicator of hunting development: The case of prefectures of Grevena, Pella and Thessaloniki. Scientific Annals of Department of Forestry and Environmental Management and Natural Resources, Democritus University of Thrace. Volume 2nd: 335–349.

Abstract

The study of hunters’ age can reveal information about the preference of people for this activity. This is important because it reveals, in long-term time horizon, if the hunting is an activity that it is renewed diachronically or remains stagnant and it is restricted. In the second case measures should be taken for evasion from this situation. The hunting in Greece is an important factor for reinforcement of regional economy, and in the current period, where economic growth of mountainous populations is required and its contribution is necessary.

Key words: demography, hunter recruitment, hunting management

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF