Στάσεις κυνηγών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προς τα μέτρα διαχείρισης των κυριότερων θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους

Μπίρτσας Π., Χασάναγας Ν., Σώκος Χ. 2009. Στάσεις κυνηγών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας προς τα μέτρα διαχείρισης των κυριότερων θηραματικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 2ος: 321–333.

 Περίληψη

Για την  αύξηση του πληθυσμού θηραματικών ειδών, το μεγαλύτερο ποσοστό των κυνηγών επιθυμούν έλεγχο αρπάγων και εντονότερη θηροφύλαξη. Δεύτερες έρχονται στην προτίμησή τους οι απελευθερώσεις και η βελτίωση ενδιαιτήματος. Τελευταίες σε προτίμηση έρχονται η ρίψη τροφής και η τοποθέτηση μπαρών. Προσωπικά χαρακτηριστικά των κυνηγών επηρεάζουν την επιλογή του διαχειριστικού μέτρου. Oι συνταξιούχοι υποστηρίζουν την απελευθέρωση θηραμάτων, οι μορφωμένοι τη βελτίωση ενδιαιτημάτων, οι ορειβάτες τις μπάρες και οι καπνιστές τη ρίψη τροφής. Οι κυνηγετικές προτιμήσεις επίσης επηρεάζουν την επιλογή διαχειριστικού μέτρου, όπως με τους κυνηγούς φάσας που επιλέγουν τη ρίψη τροφής. Η βελτίωση ενδιαιτήματος φαίνεται να έχει συνδεθεί με την προϋπόθεση ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, σε αντίθεση με άλλα μέτρα που φαίνονται να έχουν περάσει στη συνείδηση του κυνηγετικού κόσμου ως ενέργειες λιγότερο «επιστημονικές» και περισσότερο «πρακτικές». Αυτή η έρευνα βασίστηκε σε στατιστική ανάλυση 237 ερωτηματολογίων.

 Λέξεις κλειδιά: θήρα, διαχείριση, κοινωνική έρευνα, ερωτηματολόγιο

 

Birtsas P., Hasanagas N., Sokos C. 2009. Attitudes of hunters of Central and Western Macedonia toward management practices applied to the main hunting species and their habitats. Scientific Annals of Department of Forestry and Environmental Management and Natural Resources, Democritus University of Thrace. Volume 2nd: 321–333.

 Abstract

Most hunters desire predator control and intensive wildlife warding for the proliferation of quarry population. Release of quarries and habitat improvement come second, while provision of food and bar placement posses the last position in their rank of preference. Personal features of hunters determine the preference of the management practice. Hunters who are retired professionals prefer release, educated hunters would rather desire habitat improvement, and hunters who are simultaneously mountaineers suggest bar placement and hunters who smoke support provision of food. Preference for certain species is also correlated with the preference for specific management practices (e.g. hunters of woodpigeon desire provision of food). Habitat improvement seems to be connected with the prerequisite of specialized personnel. On the contrary, other practices are regarded by the hunters as “practical” rather than “scientific” management tools. This research was based on the statistiscal analysis of 237 questionnaires. 

 Key words: hunting, management, social research, questionnaire

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF