Ζημιές σε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας στη Μακεδονία και Θράκη

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Ισαάκ Ι., Καλαϊτζής Χ., Καραμπατζάκης  Θ. και Πλατής Π. 2010. Ζημιές σε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας στη Μακεδονία και Θράκη. Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής (Σιδηροπούλου Α., Μαντζανας Κ. και Ι. Ισπικούδης, εκδότες). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνέδριου. Ξάνθη 2–4/10/2010. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 16, σελ. 293–298.

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες η θηρευτική ζήτηση αυξήθηκε, ενώ η μείωση της έκτασης και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των θηραμάτων περιόρισαν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της θήρας. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, οι κυνηγοί χρηματοδοτούν σε ετήσια βάση έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων (σπορές, φυτεύσεις, δεξαμενές κλπ.). Ωστόσο τα έργα αυτά υφίστανται ανθρωπογενείς ζημιές οι οποίες αποτρέπουν την περαιτέρω εφαρμογή τους. Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου έγινε η απογραφή των ζημιών, η εκτίμηση του κόστους και η καταγραφή των αποδεδειγμένων ή πιθανών (όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες) υπαιτίων. Απογράφηκαν έργα συνολικής δαπάνης 574.845€ ενώ η εκτίμηση των ζημιών και κλοπών ανήρθε σε 70.920€, δηλαδή το 12,3%. Οι κύριοι υπαίτιοι ήταν οι κτηνοτρόφοι.

Λέξεις κλειδιά: διενέξεις χρηστών γης, κτηνοτρόφοι, θήρα, κυνήγι, βόσκηση, κοινόχρηστο καθεστώς

Birtsas P., Sokos C., Gasios A., Isaak I., Kalaitzis C., Karabatjakis T., Platis P. 2010. Damages on wildlife habitat improvements in Macedonia and Thrace. In Proceedings of 7th Pan-Hellenic Rangelands Conference. Hellenic Rangelands and Pasture Society, 2-4/10/2010, Xanthi, Hellas, p. 293–298. 

Abstract

The last decades the hunting demand was increased, while the reduction of available area for hunting and the degradation of habitats decreased the quality of hunting activity. In front of this problem, hunters finance in annual base wildlife habitat improvements (special crops, plantings, water reservoirs etc). However, habitat improvements suffer anthropogenic damages that deter their further application. With the help of questionnaire, the inventory of damages, the estimation of cost and the recording of confirmed or suspected (when well-founded suspicions exist) guilty was done. The total cost for habitat improvements was 574,845€ while the estimated cost of damages and thefts was 70,920€ (12.3%). The main guilties were the shepherds.

Key words: land use conflicts, shepherds, hunting, public lands

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF