Σχεδιασμός φυτεύσεων ξυλωδών φυτών για την άγρια πανίδα με έμφαση στην προσφορά τροφής

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Μήλιος Η., Μασλαρινού Ο. 2009. Σχεδιασμός φυτεύσεων ξυλωδών φυτών για την άγρια πανίδα με έμφαση στην προσφορά τροφής. 14ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πάτρα 1–4 Νοεμβρίου 2009, σελ. 897–906.

 Περίληψη

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη χρήση των φυτεύσεων δέντρων και θάμνων με σκοπό τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων ειδών της πανίδας. Αναφέρονται στοιχεία για το σχεδιασμό των φυτευτικών επεμβάσεων ως προς την αξιολόγηση του ενδιαιτήματος, τις χωροχρονικές παραμέτρους και την επιλογή των ξυλωδών ειδών. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για να εντοπιστούν τα ξυλώδη είδη που προσφέρουν τροφή στην πανίδα κυρίως στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

 Λέξεις κλειδιά: θηλαστικά, πτηνά, ενδιαίτημα, (ανα)δάσωση

 

Sokos C., Birtsas P., Milios I., Maslarinou O. 2009. Desing of plantings for wildlife with emphasis in food supply. Proceedings of 14th Pan-hellenic Forestry Congress. Hellenic Forestry Society, 1–4 November 2009, Patra, Hellas, p. 897–906.

 Abstract

Subject of this work is the use of tree and shrub plantings aiming at the improvement of wildlife habitats. It is given information for the habitat evaluation, the parameters of time and space and the plant species selection. Finally it is examined the bibliography for recorded woody species that offer food to wildlife mainly in Greece and Mediterranean.

Key words: mammals, birds, habitat, afforestation, reforestation

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF