Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία

Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Καλαιτζής Χ., Σκορδάς Κ. 2009. Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία. 14ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πάτρα 1–4 Νοεμβρίου 2009, σελ. 889–896.

Περίληψη

Η γεωργία σήμερα έχει εισέλθει στην εποχή όπου ζητείται να παράγει εκτός από γεωργικά προϊόντα και «περιβαλλοντικά αγαθά». Έμφαση δίνεται πλέον σε εναλλακτικές, λιγότερο εντατικές χρήσεις γης, όπως η οργανική γεωργία, ο αγροτουρισμός και η θήρα. Τις τελευταίες δεκαετίες η θηρευτική ζήτηση αυξήθηκε, ενώ η μείωση του εμβαδού και η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των θηραμάτων περιόρισαν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της θήρας ως «προϊόν». Για να καλύψουν το κενό αυτό οι κυνηγοί αύξησαν τις εισφορές τους προς τις κυνηγετικές οργανώσεις. Μέρος των εισφορών αυτών διατίθεται σε ετήσια βάση στην πραγματοποίηση έργων βελτίωσης ενδιαιτημάτων (ειδικές καλλιέργειες, φυτεύσεις, δεξαμενές κλπ.). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η απογραφή και αξιολόγηση των έργων που πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία τα τελευταία δύο έτη με τη συνεργασία κυνηγών και αγροτών.

Λέξεις κλειδιά: αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα, χρήστες γης, βιοποικιλότητα, άγρια πανίδα, κυνήγι  

 

Birtsas P., Sokos C., Gasios A., Kalaitzis C., Skordas  K. 2009. Hunting as alternative crop: the case of habitat improvements in Central Macedonia, Hellas. Proceedings of 14th Pan-hellenic Forestry Congress. Hellenic Forestry Society, 1–4 November 2009, Patra, Hellas, p. 889–896.

Abstract

Today’s agriculture has entered in a new era, in which except of agricultural products and “environmental goods” should be produced. Emphasis is given henceforth in alternative, extensive land uses, as are organic farming, agro-tourism and hunting. The last decades the hunting demand was increased, while the reduction of available hunting areas and the degradation of habitats, decreased the quality of hunting activity as “product”. In front of this problem the hunters increased their money contributions to their organisations. Part of this money is disposed for habitat improvements (special crops, plantings, water reservoirs etc). In this study, habitat improvements in Central Macedonia which take place with the collaboration of hunters and farmers the last two years are evaluated.

Key-words: agro-environmental measures, land users, biodiversity, wildlife, hunting

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF