Αγγλο-ελληνικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων για την Άγρια Πανίδα

Το λεξικό αυτό των 350 περίπου όρων βασίστηκε σε ειδικά λεξικά, πανεπιστημιακά βιβλία οικολογίας και άγριας πανίδας και σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπρόσθετα αποδόθηκαν μερικοί όροι στην ελληνική γλώσσα για πρώτη φορά. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το αέναο ζήτημα της απόδοσης των αγγλικών όρων στην ελληνική και σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και εμπλουτισμού. Με χαρά θα δεχτούμε οποιαδήποτε παρατήρηση. 

Προτεινόμενη αναφορά:

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Μπιλλίνης Χ. 2011. Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Επιστημονικών Όρων για την Άγρια Πανίδα. http://www.panida.gr/site/category/lexicon/

Recommended reference

Sokos C., Birtsas P., Billinis C. 2011. English-Hellenic Dictionary for Wildlife and Related Scientific Terms. http://www.panida.gr/site/category/lexicon/

A
Abundance (index) Αφθονία (δείκτης αφθονίας)
Activity Δραστηριότητα
Additive  mortality Επιπρόσθετη θνησιμότητα
Afforestation Δάσωση 
Age distribution Κατανομή ηλικιών
Alarm call Φωνή συναγερμού
Albinism Αλβινισμός
Allele (frequency) Αλληλόμορφο (αλληλική συχνότητα)
Altricial species Αργά βαδιστικό είδος
Anti-predator behaviour Συμπεριφορά άμυνας έναντι των αρπάγων
Arboreal birds Δενδρόβια πτηνά
Artificial rearing Τεχνητή εκτροφή
Australian crow trap Αυστραλιανή παγίδα σύλληψης κορακοειδών
Avifauna Πτηνοπανίδα
B
Bag limit Όριο κάρπωσης
Bait Δόλωμα
Bioaccumulation Βιοσυσσώρευση
Biocommunity Βιοκοινότητα
Biodiversity (species diversity) Βιοποικιλότητα
Biomagnification Βιομεγέθυνση
Biome Διάπλαση
Biotope Βιότοπος
Bird ringing (bird banding, leg-banded bird) Δακτυλίωση πτηνών
Bird strike Πρόσκρουση πτηνών
Blind Φυλάχτρα
Body condition Σωματική κατάσταση
Bottleneck effect Επίδραση της στενωπού
Breeding success Επιτυχία αναπαραγωγής
Breeding season Αναπαραγωγική περίοδος
Brood Νεοσσιά
Brood counts Καταμετρήσεις νεοσσών
C
Call counts Καταγραφή κρωξιμάτων
Call-bird Πτηνό κράχτης
Camera trap Φωτογραφική μηχανή ανίχνευσης κίνησης
Capture-recapture Σύλληψη – επανασύλληψη
Carnivore Σαρκοφάγο είδος
Carrying capacity Φέρουσα ικανότητα
Census techniques Τεχνικές απογραφής
Chromosome aberration Χρωματοσωμική ανωμαλία
Clearcutting (clearfelling) Αποψιλωτική υλοτομία
Cloaca Αμάρα
Clump Συστάδα
Cohort Κλάση ηλικίας
Colony Αποικία
Compensatory mortality Αντισταθμιστική θνησιμότητα
Competition (intraspecific, interspecific) Ανταγωνισμός (ενδοειδικός, διαειδικός)
Conservation Διατήρηση
Conservation headland Κεφαλάρι διατήρησης του αγρού
Controlled grazing Ελεγχόμενη βόσκηση
Count point Σημείο απογραφής
Coppicing Πρεμνοφυής διαχείριση
Corridor (faunal movement corridor) Διάδρομος επικοινωνίας
Crepuscular species Είδος δραστήριο κατά τη δύση ή την ανατολή
Crown fire Επικόρυφη πυρκαγιά
Crystalline lens Κρυσταλλοειδής φακός
D
Decoy Ομοίωμα
Deforestation Αποδάσωση
Demography Δημογραφία
Deme Δήμος
Density dependent factor Πυκνοεξαρτημένος παράγοντας
Diapause Διάπαυση
Disease Ασθένεια (νόσημα)
Disturbance Όχληση
Driven shooting method Θήρα με παγάνα
E
Ecological trap Οικολογική παγίδα
Ecosystem service Οικοσυστημική υπηρεσία
Ecosystem resilience Ελαστικότητα οικοσυστήματος
Ecotone Οικοτόνος, κράσπεδο
Edge effect Επίδραση oρίου ή οικοτόνου
Emigration (immigration) Εποικισμός (αποικισμός)
Environmental Protective Grazing (EPG) Βόσκηση για την προστασία του περιβάλλοντος
Escape flight distance Απόσταση πτήσης διαφυγής
Ethology Ηθολογία
Eutrophication Ευτροφισμός
Evolutionary Significant Unit Σημαντική Εξελικτική Μονάδα
Exotic (alien) species Ξενικό είδος
F
Faeces Κόπρανα
Farming practices Γεωργικές πρακτικές
Fecundity Γονιμότητα
Feral Ημιάγριο ζώο
Fertilizing Λίπανση
Fetus (foetus) Έμβρυο
Field margin Περιθώριο αγρού
Fitness Προσαρμοστικότητα
Fledge Πτέρωση
Fledgling Νεοσσός
Flyway Μεταναστευτικός διάδρομος
Food provision Παροχή τροφής
Food supplies Διαθέσιμα τροφής
Fostering Υοθέτηση
Frightening Εκφοβισμός
Fugitive species Πλανόδια είδη
G
Galliforms (gallinaceous birds) Ορνιθόμορφα
Game crop (wildlife crop) Σπορά για τα θηράματα (την πανίδα)
Gamekeeper Θηροφύλακας
Gene frequency Συχνότητα γονιδίων
Genetic dégradation Γενετική υποβάθμιση
Genetic differentiation Γενετική διαφοροποίηση
Genetic distance Γενετική απόσταση
Genetic drift Γενετική παρέκκλιση
Genetic introgression Γενετική μόλυνση
Genetic load Γενετικό φορτίο
Gene pool Γενετική δεξαμενή
Gene flow Γονιδιακή ροή
Genome Γονιδίωμα
Gestation Κυοφορία
Gizzard Μυώδης στόμαχος πτηνού
Gonads Γονάδες
Grazing Βόσκηση
Ground feeding birds Εδαφόβια πτηνά
Ground fire Έρπουσα πυρκαγιά
H
Habitat (loss, modification, dégradation, improvement, management, micro-habitat) Ενδιαίτημα (απώλεια, αλλαγή, υποβάθμιση, βελτίωση, διαχείριση, μικροενδιαίτημα)
Habitat fragmentation Κατακερματισμός ενδιαιτήματος
Habitat generalist species (eurytopic) Ευρύτοπο
Habitat specialist species (stenotopic) Στενότοπο
Habitat sélection Επιλογή ενδιαιτήματος
Habitat Suitability Index (HSI) Δείκτης Καταλληλότητας Ενδιαιτήματος (ΔΚΕ)
Habituation Εθισμός
Hard-release Απευθείας απελευθέρωση
Harrowing Σβάρνισμα
Harvest Κάρπωση
Harvesting system Σύστημα κάρπωσης
Harvesting theory Θεωρία κάρπωσης
Hatching Εκκόλαψη
Hedgerow Φυτοφράκτης
Herbivore Φυτοφάγο
Heterosis (heterozygote superiority) Ετέρωση (υπεροχή του ετεροζυγωτή)
Hibernation Διαχείμαση θηλαστικών
Home range Εύρος κατοικίας
Homoeostasis Ομοιόσταση
Hound Ιχνηλάτης σκύλος
Human dimensions Ανθρώπινες διαστάσεις
Huntable (=hunted) species Θηρεύσιμα είδη
Hunter recruitment Ένταξη νέων κυνηγών
Hunter retention Διατήρηση της κυνηγετικής ιδιότητας
Hunting ammunition Κυνηγετικός εξοπλισμός
Hunting equipment Κυνηγετικός εξοπλισμός
Hunting management Διαχείριση θήρας
Hunting method Μέθοδος θήρας
Hunting quality Ποιότητα θήρας
Hunting regulations Κυνηγετικοί κανονισμοί
Hunting satisfaction Κυνηγετική ευχαρίστηση
Hunting season (closed, open) Κυνηγετική περίοδος
Hunting system Σύστημα θήρας
Ι
Immature Ανήλικο
immigration (emigration) αποικισμός (εποικισμός)
Immune response Ανοσολογική αντίδραση
Immunity system Ανοσοποιητικό σύστημα
Imprinting Αποτύπωση
Inbreeding (depression) Ομομιξία, επιμειξία (ομοιωτικός υποβιβασμός)
Incubation Επώαση
Infection Μόλυνση
Intercropping Συγκαλλιέργεια
Introduction (reintroduction) Εισαγωγή (επαναεισαγωγή) είδους
Invasive species Είδος εισβολέας
Invertebrates Ασπόνδυλα
Irrigation Άρδευση
J  
Juvenile Νεαρό
K  
Keystone species Θεμελιώδες είδος
Kidney Νεφρό
K-strategy (r-strategy) Κ – στρατηγική
L  
Lagomorphs Λαγόμορφα
Land use Χρήση γης
Laying Ωοτοκία
Lead poisoning Μολυβδίαση
Learning Μάθηση
Life cycle Κύκλος ζωής
Line transect method Μέθοδος των λωρίδων
Linear habitats (fencerow, hedgerow, roadway) Γραμμικά ενδιαιτήματα
Litter size Αριθμός εμβρύων
Logging Υλοτομία
Long-distance migrant species Αποδημητικά μεγάλων αποστάσεων
M
Maquis Βλάστηση αείφυλλων θάμνων Μεσογείου
Marsh Έλος
Maternal effect Μητρική επίδραση
Menstruation Έμμηνος ρύση
Metapopulation Μεταπληθυσμός
Migratory bird species Μεταναστευτικά (αποδημιτικά) πτηνά
Minimum viable population Ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός
Milling   Φρεζάρισμα
Mortality Θνησιμότητα
Moulting Πτερόρροια
Mowing Θερισμός, χορτοκοπή
Multifunctional use Πολυλειτουργική χρήση ενός φυσικού πόρου
Mutation Μετάλλαξη
N  
Nasal discs Δίσκοι ράμφους
Natal dispersal Μετακίνηση από την περιοχή γέννησης
Natality Γεννητικότητα
Natural rearing Φυσική εκτροφή
Neck collar Κολάρο λαιμού
Necropsy Νεκροψία
Nesting Φωλεοποίηση
Nestling Νεοσσός
Niche Θώκος ή οικοφωλιά
Nocturnal species Νυχτόβιο ειδος
Non-target species Είδος μη-στόχος
Nurture Ανατροφή
Nutritional requirements Θρεπτικές απαιτήσεις
O  
Offspring Απόγονος
Omnivore Παμφάγο
Estrus Οίστρος
Oocyte Ωοκύτταρο
Optimum sustainable yield Βέλτιστη αειφορική κάρπωση
Outbreeding Έτερομειξία
Ovary Ωοθήκη
Overhunting Υπερθήρευση
Oviparous Ωοτόκος
Ovum Ωάριο
P  
Panmixia Παμμιξία
Parasitism Παρασιτισμός
Pathogens Παθογόνοι οργανισμοί
Pellet Έμεσμα αρπακτικών
Pest species Επιζήμια είδη
Pesticides Γεωργικά φάρμακα
Philopatry Φιλοπατρία
Phytogeography Φυτογεωγραφία
Pitfall trap Παγίδα παρεμβολής
PIT-tag Παθητικός πομπός
Placenta Πλακούντας
Placental scars Ουλές πλακούντα
Plantation Φυτεία
Plowing Όργωμα
Plumage Φτέρωμα
Poacher Λαθροθήρας
Poaching Λαθροθήρα
Point count method Μέθοδος των σημείων απογραφής
Pointing dog Σκύλος φέρμας
Pollution Ρύπανση
Population (establishment, re-establishment) Εγκατάσταση, Επανεγκατάσταση πληθυσμού
Population extinction Εξαφάνιση πληθυσμού
Population monitoring Παρακολούθηση πληθυσμού
Population threats Απειλές για τον πληθυσμό
Population Viability Analysis (PVA) Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού (ΑΒΠ)
Precocial species Ευθέως βαδιστικό είδος
Predator control Έλεγχος αρπάγων
Pre-nuptial migration Προ-αναπαραγωγική μετανάστευση
Prescribed burning Προδιαγεγραμμένη καύση της βλάστησης
Presence Παρουσία
Prey Λεία
Proventriculus Πρόλοβος
Public awareness Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης
Put and take Άμεση κάρπωση απελευθερωμένων θηραμάτων
Q  
Quarry species Θηρεύσιμο είδος
R  
Raptors Αρπακτικά πτηνά
Reforestation Αναδάσωση
Refuge Καταφύγιο
Release Απελευθέρωση
Rifle Ραβδωτό όπλο
Roosting sites Θέσεις κουρνιάσματος
Rotation (in agriculture) Aμειψισπορά καλλιεργειών
Rotation (in forestry) Περίτροπος χρόνος
S  
Scavenger species Πτωματοφάγο
Scent station Θέση οσμής
Sedentary (indigenous) species Επιδημητικό είδος
Seeding Σπορά
Selection (artificial, directional, diversifying) Επιλογή (τεχνητή, κατευθύνουσα, διασπαστική)
Semi-natural rearing Ημι-φυσική εκτροφή
Set-aside Αγρανάπαυση
Sex ratio Αναλογία φύλων
Sexual dimorphism Φυλετικός διμορφισμός
Short-distance migrant species Αποδημητικά μικρών αποστάσεων
Sites (food sites, nest sites, cover sites) Θέσεις τροφής, φωλεοποίησης, κάλυψης
Soft-release Ήπια απελευθέρωση
Soil penetrability (soil surface hardness) διεισδυτικότητα του εδάφους (σκληρότητα της επιφάνειας του εδάφους)
Sown strip Λωρίδα σποράς
Stand hunting Θήρα από καρτέρι
Stray (dog, cat) Αδέσποτο (σκύλος, γάτα)
Subpopulation Υποπληθυσμός
Suckling Θηλασμός
Sustainable yield Αειφορική κάρπωση
Sympatric species (allopatric) Συμπάτρια είδη (αλλοπάτρια)
T  
Taxonomic distinctness index Δείκτης ταξινομικής ευκρίνειας
Territoriality Χωροκρατικότητα
Territory Χωροκράτεια
Thermoregulation Θερμορύθμιση
Thinning Αραίωση
Tillage Κατεργασία εδάφους
Track Ίχνος
Translocation Σύλληψη και μεταφορά αγρίων ζώων
Transmission Μετάδοση
Transmitter (radio-, GPS, satellite) Πομπός (ράδιο-, ΓΣΠ, δορυφορικός)
Trapping Παγίδευση
U  
Ulna Ωλένη
Uncropped headland Ακαλλιέργητο κεφαλάρι αγρού
Ungulate Οπληφόρο
Uterus Μήτρα
V  
Viable population Βιώσιμος πληθυσμός
Visual obstruction of vegetation Οπτική διαπερατότητα της βλάστησης
Viviparus Ζωοτόκος
W  
Walking up hunting method Θήρα με αναζήτηση
Waterbirds Υδρόβια πτηνά
Waterfowl Υδρόβια πτηνά της Τάξης των Χηνόμορφων
Weaning Απογαλακτισμός
Wet sieving Υγρό κοσκίνισμα
Wildfire (forest fire) Πυρκαγιά
Wildlife (wild fauna) Άγρια πανίδα
Wildlife management Διαχείριση άγριας πανίδας
Wildlife warder Θηροφύλακας
Wing tag Ετικέτα φτερούγας
Wintering Διαχείμαση μεταναστευτικών πτηνών
Y  
Yearling Χρονιάρικο
Z  
Zoonosis Ζωονόσος