Πτηνοπανίδα

1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 με ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012 για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.