Νοσήματα

1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1604/45066 με ΦΕΚ 1273/Β/11.4.2012 για την εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης της λύσσας στα άγρια και κατοικίδια θηλαστικά.