Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι»

Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2011. Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι». 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011.

http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Xasanagas.pdf

Περίληψη

Εξετάζεται η πρόσληψη της θήρας ως τρόπου ζωής, αθλήματος ή χόμπι βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων από επεξεργασία 778 ερωτηματολογίων. Νεαρότεροι κυνηγοί, υψηλότερου επιπέδου και αστικής καταγωγής, τείνουν να βλέπουν τη θήρα ως βαθύτερο τρόπο ζωής. Η ηλικία και ο τρόπος επαφής με τη θήρα ασκούν επίσης επιρροή. Τα τριχωτά θηράματα έλκουν όσους βλέπουν τη θήρα ως άθλημα, ενώ τα πτερωτά έλκουν περισσότερο όσους τη θεωρούν ως τρόπο ζωής. Όσοι θεωρούν τη θήρα ως τρόπο ζωής εμφανίζουν μεγαλύτερη μοναχικότητα στη μετακίνησή τους και προτιμούν ήσυχους και απομακρυσμένους κυνηγότοπους και τείνουν να αναζητούν αξίες υλιστικού χαρακτήρα στην τεχνολογία του κυνηγιού. Επίσης αναγνωρίζουν σε αυτή αξίες σχετικές με πνεύμα συνεργασίας, ελευθερίας και σεβασμού στο θήραμα και θεωρούν χρήσιμο να τις μεταδώσουν και στα παιδιά τους – ακόμη και στις κόρες τους – κάνοντάς τα κυνηγούς. Ακόμη επιθυμούν βαθύτερες διοικητικές και διαχειριστικές αλλαγές που απαιτούν υπομονή και επιμονή, ενώ όσοι την αντιμετωπίζουν ως άθλημα και χόμπι ζητούν μέτρα με πιο άμεσες επιδράσεις. Επίσης, οι κυνηγοί που βλέπουν τη θήρα ως τρόπο ζωής προτιμούν να ενημερώνονται για αυτή από τα περιοδικά και το διαδίκτυο, ενώ όσοι τη βλέπουν ως άθλημα προτιμούν το χώρο των κυνηγετικών συλλόγων για την ενημέρωσή τους ή θεωρούν ότι γνωρίζουν ότι τους είναι αναγκαίο και δεν χρειάζονται ενημέρωση.

Λέξεις κλειδιά: κυνήγι, εκπαίδευση κυνηγών, διαχείριση θήρας, αξίες, τρόπος ζωής, άθλημα, χόμπι

Hasanagas N., Birtsas P., Sokos C. 2011. Hunting as “way of life”, as “sport” and as “hobby”. Proceedings of 15th Pan-hellenic Forestry Congress. Hellenic Forestry Society, 16–19/10/2011, Karditsa, Hellas.

Abstract

Hunting is examined as a way of life, sport and hobby. Quantitative results from 778 questionnaires answered by hunters are presented. Young hunters of high education level and urban origin tend to regard hunting as a way of life. The age and the way of initiation to hunting is also of importance. Mammal quarries attract those who see hunting as a sport, while bird quarries attract more people to consider it as a way of life. Those who consider hunting as a way of life are lonelier while travelling to hunting places. They also prefer quiet places far away from their home and are interested in materialistic values of hunting technology. They also appreciate values which are inspired by hunting and are related with cooperation, freedom and respect to the quarry. They want to initiate to hunting their children, even their daughters. Those who see hunting as a way of life desire deep policy changes that require patience and persistence, while those who regard it as a sport or hobby desire measures with more direct effects. Also, hunters who see hunting as a way of life prefer to be informed about it from the magazines and the internet, while those who see it as a sport prefer the to be informed by hunting organizations or believe that that they don’t need to be informed at all.

Key words:  hunter education, hunting management, values, way of life

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF