Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 269-284.

Περίληψη

Στη Βόρεια Αμερική η συλλογή δεδομένων για τους πληθυσμούς και την κάρπωση των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών επιτρέπει την ετήσια ρύθμιση της θήρας στην κατάσταση των πληθυσμών με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων. Στην Ευρώπη η αντίστοιχη συλλογή δεδομένων είναι ελλιπής, ενώ και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά για την ετήσια ρύθμιση της θήρας. Συνέπεια αυτού είναι ότι ενώ η διατήρηση των πληθυσμών των ειδών αυτών επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, δεν έχουν γίνει ακόμα αρκετές προσπάθειες ώστε να εκπληρώνεται και η αρχή της βέλτιστης αειφορικής θήρας. Στην Ελλάδα ειδικότερα εφαρμόζονται υπερβολικοί και μη επιστημονικά τεκμηριωμένοι περιορισμοί θήρας στους υγροτόπους με σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Συνεπώς η γνώση και εμπειρία της Β. Αμερικής είναι ανάγκη να αξιοποιηθεί και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Λέξεις κλειδιά: υγρότοπος, άγρια πανίδα, πουλιά, κάρπωση, διαχείριση, οργάνωση θήρας

 

Sokos C., Birtsas P. 2009. Sustainable hunting of waterbirds: the prospect of northern America in Europe and Hellas. Scientific Annals of Department of Forestry and Environmental Management and Natural Resources, Democritus University of Thrace. Volume 3nd: 335-350.

Abstract

In North America the yearly data collection for the populations and harvest allows the annual adaptation of hunting regulations in the status of populations. In Europe the corresponding collection of data is incomplete, while also the available data are not well used for the annual adaptive management of hunting. Consequence of this is the not satisfactorily achievement of conservation through wise use. In Hellas, excessive and non-scientifically based restrictions on hunting have serious socioeconomic consequences. The knowledge and experience of North America should be adopted.

Key words: wetland, wildlife, birds, harvest, management, hunting administration

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF