Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών

perdix_cereals

Καλαιτζής X., Σώκος Χ., Μπίρτσας Π.,  Χλειουνάκη M. Σ., Δουλακάκης Ν. 2012. Προσφορά νερού στην πτηνοπανίδα με τη χρήση ποτιστρών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογική Έρευνα στην Ελλάδα: τάσεις, προκλήσεις και εφαρμογές», 4-7/10/2012 Αθήνα. Βιβλίο Περιλήψεων. Σελ. 286.

Οι ποτίστρες για την άγρια πανίδα αποτελούν ένα διαχειριστικό μέτρο με ευρεία εφαρμογή στα πλαίσια της βελτίωσης των ενδιαιτημάτων σε ξηροθερμικές περιοχές. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η σημασία ποτιστρών που κατασκευάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από κυνηγετικές οργανώσεις για την πτηνοπανίδα. Η περιοχή έρευνας βρίσκεται εντός καταφυγίου άγριας ζωής στον Νομό Σερρών στην περιοχή του Χρυσού (14.500 στρ.) σε ιδιωτικές γεωργικές εκτάσεις. Το ανάγλυφο είναι ομαλό και το υψόμετρο κυμαίνεται από 68 έως 118. Η περιοχή καλύπτεται κυρίως από ξηρικές καλλιέργειες σιτηρών, μηδικής, ελιάς και αμπέλου. Μεταξύ των αγρών υπάρχουν φυτοφράκτες. Κατά τους θερινούς μήνες δεν υπάρχει επιφανειακό νερό στην περιοχή και κατά την περίοδο από Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2011 δεν καταγράφηκαν κατακρημνίσματα, ενω η μέση θερμοκρασία ανήρθε στους 26°C. Οι ποτίστρες τοποθετήθηκαν μεταξύ τους σε απόσταση 250 έως 650 m. Για την αναγνώριση των πτηνών και θηλαστικών που επισκέφτηκαν τις ποτίστρες, τοποθετήθηκε στην περίμετρο των ποτιστρών και σε πλάτος ενός μέτρου μαρμαρόσκονη για να γίνεται εφικτή η αναγνώριση των ιχνών. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 επισκέψεις κατά την περίοδο 1/7-9/9/2011 και καταγράφηκαν τα είδη των πτηνών που επισκέφτηκαν 12 ποτίστρες δύο διαφορετικών τύπων (ανοικτού-κλειστού). Πιο συχνοί επισκέπτες ήταν η πεδινή πέρδικα, η καρακάξα, το τρυγόνι και ο κορυδαλλός. Ο τύπος ποτίστρας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα για κάποια είδη πτηνών, όπως η πεδινή πέρδικα, ήταν ο ανοιχτός. Η μέση θερμοκρασία αέρα δεν βρέθηκε να επηρεάζει την επισκεψιμότητα των πτηνών στις ποτίστρες.

Παρουσίαση στο 6ο Οικολογικό Συνέδριο