Τα ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα

DamaΒαλιάκος Γ., Yon L., Σπύρου Β., Artois M., Τουλούδη Α., Barrow P.,Μπίρτσας Π., Hutchings M., Σοφία Μ., Gavier-Widen D.,Ιακωβάκης Χ., Σώκος Χ., Γιαννακόπουλος Α., Μπιλλίνης Χ. 2012. Τα  ελαφοειδή ως πηγή σημαντικών παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 351–368.

Περίληψη

Τα ελαφοειδή μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικότατο ρόλο στην επιδημιολογία πολλών παθογόνων παραγόντων οι οποίοι, μέσω διαφόρων τρόπων μετάδοσης και διασποράς, μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο και τα παραγωγικά ζώα. Η παρούσα μελέτη θα αναφερθεί στους σημαντικότερους από αυτούς αλλά και σε παθογόνους παράγοντες που είναι πιθανό να μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον. Η έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης και διαχείρισης των πληθυσμών των άγριων ελαφοειδών (ιδιαίτερα των ζαρκαδιών, τα οποία πιθανώς να βρίσκονται σε αυξητική τάση)  στον ελλαδικό χώρο,  σε συνδυασμό με την αύξηση των εκτροφείων ελαφοειδών και της κατανάλωσης κρέατος θηραμάτων, προκαλούν τη δυναμική για αυξανόμενη διασπορά και διατήρηση των παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται με τα ελαφοειδή. Η παρούσα ανασκόπηση τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός προγράμματος συστηματικής επιδημιολογικής διερεύνησης των νοσημάτων της άγριας πανίδας, και ειδικά των ελαφοειδών, στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά: ελαφοειδή, παθογόνοι παράγοντες, επιδημιολογία, δημόσια υγεία

Πλήρες κείμενο (full text) σε PDF