Θήρα

 • Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη θήρα: μια περίπτωση σε μεσογειακό οικοσύστημα

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Birtsas P.K. 2014. The impacts of a forest fire on hunting demand: a case study of a Mediterranean ecosystem. iForest – Biogeosciences and Forestry: [online 2014-05-12] URL: http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor0799-007 Abstract The present study attempted to estimate the socioeconomic impacts on hunting demand caused by a 2006 wildfire on a typical Mediterranean ecosystem […]

  Περισσότερα

 • The hunting activity in Hellas

  Birtsas P.K., Sokos C., Hasanagas N., Billinis C. 2009. The hunting activity in Hellas. Proc. VIth International Symposium on Wild Fauna. Organized by Wild Animal Vigilance Euromediterranean Society 21-24/5/2009 Paris, p. 52–53. The hunting activity in Hellas  P. Birtsas1,2 , C. Sokos1, N. Hasanagas3, C. Billinis4  1Research Division, Hunting Federation of Macedonia & Thrace, Ethnikis […]

  Περισσότερα

 • Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου

  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος K., Σκορδάς Κ., Μπίρτσας Π. 2013. Χωρικές απαγορεύσεις θήρας: Η περίπτωση του Δασαρχείου Πολυγύρου. 16ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσ/νίκη 6–9 Οκτωβρίου 2013, σελ. 698–709. Περίληψη Στην Ελλάδα υφίσταται ένα δίκτυο χωρικών απαγορεύσεων θήρας (καταφύγια) το οποίο δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Στην εργασία αυτή διατυπώνονται οι αρχές για την απαιτούμενη […]

  Περισσότερα

 • Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant?

  Sokos C., Birtsas P., Connelly J., Papaspyropoulos K. 2013. Hunting of migratory birds: disturbance intolerant or harvest tolerant? Wildlife Biology 19: 113-125. Abstract An understanding of how hunting affects migratory birds is essential for reaching sustainable management of hunted populations. The purpose of our paper was to synthesise current knowledge of autumn and winter hunting […]

  Περισσότερα

 • Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 269-284. Περίληψη Στη Βόρεια Αμερική η συλλογή δεδομένων για τους πληθυσμούς και την κάρπωση των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών επιτρέπει […]

  Περισσότερα

 • Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι»

  Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π., Σώκος Χ. 2011. Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι». 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Xasanagas.pdf Περίληψη Εξετάζεται η πρόσληψη της θήρας ως τρόπου ζωής, αθλήματος ή χόμπι βάσει ποσοτικών αποτελεσμάτων από επεξεργασία 778 ερωτηματολογίων. Νεαρότεροι κυνηγοί, υψηλότερου επιπέδου και αστικής καταγωγής, […]

  Περισσότερα

 • Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού […]

  Περισσότερα

 • Sustainable game hunting tourism: the case of Thessalonikiʼs hunters

  Papaspyropoulos K.G., Hasanagas N.D., Birtsas P.K. 2009. Sustainable game hunting tourism: the case of Thessalonikiʼs hunters. In Proceedings (in CD) of the «4th International Scientific Conference ʽPlanning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitalityʼ», Rhodes island, Greece 3-5 April 2009. Abstract Hunting tourism, although not a very […]

  Περισσότερα

 • Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Καλαιτζής Χ., Σκορδάς Κ. 2009. Η θήρα ως εναλλακτική καλλιέργεια: η περίπτωση της βελτίωσης ενδιαιτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία. 14ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Πάτρα 1–4 Νοεμβρίου 2009, σελ. 889–896. Περίληψη Η γεωργία σήμερα έχει εισέλθει στην εποχή όπου ζητείται να παράγει εκτός από γεωργικά προϊόντα και «περιβαλλοντικά […]

  Περισσότερα

 • Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting

  Sokos C., Hasanagas N., Birtsas P. 2009. Compatibility of other species hunting with Wild Boar hunting. Proceedings of 7th International Symposium on Wild Boar (Sus scrofa) and on Sub-order Suiformes, Sopron (Hungary), 28-30 August, 2008, p. 104–105. Abstract Not every hunter hunts everything. Aim of this research is to examine whether wildboar hunting is compatible […]

  Περισσότερα

Panida.gr