Νομοθεσία

 • Νοσήματα

  Νοσήματα

  1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1604/45066 με ΦΕΚ 1273/Β/11.4.2012 για την εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης της λύσσας στα άγρια και κατοικίδια θηλαστικά.

  Περισσότερα

 • Πτηνοπανίδα

  1) Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 με ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012 για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.

  Περισσότερα

 • Φύλαξη της άγριας πανίδας

  1) Υπουργική Απόφαση 103351/2412/Υ.Α.Α.Τ. με ΦΕΚ 1377/Β/10.7.2009 για τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, τα προσόντα, την ηλικία και τα λοιπά θέματα που αφορούν την πρόσληψη και λειτουργία των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων

  Περισσότερα

 • Διαχείριση ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητα

       1) Υπουργική Απόφαση 125347/568/Υ.Α.Α.Τ. με ΦΕΚ 142/Β/29.1.2004 για την ορθή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή   2) Nόμος υπ’ αριθμ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

  Περισσότερα

 • Εκτροφή και απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας

    1) Υπουργική Απόφαση 98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ για τις απελευθερώσεις θηραμάτων  2) Υπουργική Απόφαση 115276/44/5-1-2011/ΥΠΕΚΑ  για την αγορά και πώληση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων

  Περισσότερα

Panida.gr