σύστημα θήρας Archive

 • Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece

  Papaspyropoulos K.G., Sokos C.K., Hasanagas N.D., Birtsas P.K., 2012. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece, in New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability. Nova Science Publishers. Βοοκ Chapter, p. 79 – 94. Abstract Hunting tourism is a relatively small, although developing, business sector worldwide. As with all forms […]

  Περισσότερα

 • Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Προσεγγίσεις των αρχαίων Ελλήνων στη διατήρηση της πανίδας και στη δραστηριότητα της θήρας. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 257-268. Περίληψη Η άγρια πανίδα είχε σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων και τους ενδιέφερε η προστασία της, αυτό το εκφράζουν […]

  Περισσότερα

 • Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2012. Αειφορική θήρευση των υδρόβιων πτηνών: η προοπτική της Βόρειας Αμερικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τόμος 3ος: 269-284. Περίληψη Στη Βόρεια Αμερική η συλλογή δεδομένων για τους πληθυσμούς και την κάρπωση των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών επιτρέπει […]

  Περισσότερα

 • Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπασπυρόπουλος K., Κελεσίδου Σ., Μπιλλίνης Χ. 2011. Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη βόρεια, κεντρική και νησιωτική Ελλάδα. 15ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Καρδίτσα 16–19 Οκτωβρίου 2011. http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/Presentations/Swkos.pdf Περίληψη Οι κυνηγετικές οργανώσεις σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία απελευθερώνουν τεχνητά εκτρεφόμενους φασιανούς και πέρδικες. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού […]

  Περισσότερα

 • Ζημιές σε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας στη Μακεδονία και Θράκη

  Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Γκάσιος Α., Ισαάκ Ι., Καλαϊτζής Χ., Καραμπατζάκης  Θ. και Πλατής Π. 2010. Ζημιές σε έργα βελτίωσης ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας στη Μακεδονία και Θράκη. Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής (Σιδηροπούλου Α., Μαντζανας Κ. και Ι. Ισπικούδης, εκδότες). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνέδριου. Ξάνθη 2–4/10/2010. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 16, σελ. 293–298. […]

  Περισσότερα

 • Τεχνικές διαχείρισης λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών

  Σώκος Χ. 2008. Τεχνικές διαχείρισης των λιβαδιών με σκοπό την υποστήριξη θηραματικών ειδών. Ημερίδα με θέμα «Η σημασία των λιβαδιών για τα θηραματικά είδη» που διοργανώθηκε από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης και την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 6/2/2008, σελ. 34–49. Περίληψη Στα λιβαδικά οικοσυστήματα οι πληθυσμοί των θηραμάτων ευνοούνταν ανέκαθεν με τη βόσκηση […]

  Περισσότερα

 • Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα

  Σώκος Χ., Μπίρτσας Π. 2005. Διαχείριση της θήρας του φασιανού (Phasianus colchicus) στην Ελλάδα. 12ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία,  Δράμα 2-5/10/2005, σελ. 361–372. Περίληψη Η διατήρηση του φασιανού μέσω της ορθής χρήσης αποτελεί την αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Στο πλαίσιο αυτό η θήρα του φασιανού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιοποίηση ενός φυσικού ανανεώσιμου πόρου και […]

  Περισσότερα

Panida.gr